SM-J327W - Samsung Galaxy J3 Prime ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์


อุปกรณ์ แบบจำลอง ภูมิภาค เวอร์ชัน OS สร้าง รายการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด
0
--
Canada
Canada
PCM
7.0
Canada
Canada
SOL
7.0
Canada
Canada
SPC
7.0
Canada
Canada
MTB
7.0
Canada
Canada
CHR
7.0
North America
Canada
Canada
FMC
7.0
Canada
Canada
XAC
7.0
Canada
Canada
TLS
7.0
Canada
Canada
BWA
7.0
Canada
Canada
RWC
7.0
Canada
Canada
KDO
7.0
Canada
Canada
VTR
7.0
Canada
Canada
VMC
7.0
Canada
Canada
BMC
7.0
Canada
Canada
ESK
7.0